Hanousek a spol. - Tábory a akce pro děti

Plánované akce

  • Škola čar a kouzel

    13. - 28. 7. 2024
  • Chatový tábor Rakousy

    27. - 29. 9. 2024
  • Zimní dětský tábor

    15. - 22. 2. 2025

Hanousek a spol. na Facebooku

Hanousek na Facebooku

Informace o zpracování osobních údajů

Jak nakládáme s osobními údaji?

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále je „GDPR“ dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen ZOOÚ) a o změně některých zákonů si Vás touto cestou dovolujeme informovat o tom, že Hanousek a spol., z.s (dále jen „spolek“), sídlem Kaňkovského 1239/6, Kobylisy, 182 00 Praha, v souvislosti s výkonem své činnosti zpracovává některé osobní údaje.

Tento dokument pojednává o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou Vaše osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude Vaše osobní údaje zpracovávat a komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, jakož i o právu přístupu k Vašim osobním údajům, právu na opravu Vašich osobních údajů, jakož i o dalších právech podle zákona o ochraně osobních údajů.

Účel shromažďování, zpracovávání a uchovávaní osobních údajů

Spolek shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše osobní údaje pro účely:
- plnění právních povinností uložených příslušnými právními předpisy (včetně archivování a uchovávání příslušné dokumentace vztahující se ke vzájemnému smluvnímu vztahu),
- organizačního zajištění pořádaných akcí spolku a s tím související informační povinnost spolku vůči oprávněným institucím

Tato zpracování Vašich osobních údajů nejsou podmíněna Vaším souhlasem vzhledem k tomu, že jde o zpracování spolku uložené zákonem, resp. zpracování, které zákon o ochraně osobních údajů umožňuje i bez Vašeho souhlasu.

Vedle výše uvedeného spolek shromažďuje, zpracovává a uchovává Vaše vybrané osobní údaje pro reklamní a marketingové účely, včetně zasílání obchodních sdělení (všech forem sdělení určených k přímé i nepřímé podpoře činnosti spolku). Shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem je zcela dobrovolné a je podmíněno Vaším souhlasem s takovýmto zpracováním. Souhlas může být kdykoliv odvolán.

Rozsah shromažďovaných, zpracovávaných a uchovávaných osobních údajů

Rádi bychom Vás ubezpečili, že spolek nakládá s Vašimi osobními údaji pouze v rozsahu nezbytném k naplnění výše uvedených účelů zpracovávání osobních údajů.

Rozsah Vašich osobních údajů, které shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme, zahrnuje zejména identifikační a kontaktní údaje (zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo (RČ), adresu bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu), popisné údaje (pro nezbytné informace sloužící k organizačnímu zajištění činností spolku), jakož i údaje o jiných osobách (údaje o zákonných zástupcích nezletilých účastníků akcí spolku).

Pro účely reklamní a marketingové, včetně zasílání obchodních sdělení, spolek shromažďuje, zpracovává a uchovává zejména Vaše identifikační osobní údaje.

Doba zpracování osobních údajů

Spolek pro výše uvedené účely Vaše osobní údaje zpracovává pouze po nezbytně nutnou dobu, a to po dobu jednání o smluvním vztahu, po dobu trvání smluvního či jiného vztahu k našemu spolku a dále po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů.

Způsob zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás spolek zpracovává za výše uvedenými účely, jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně oprávněnými osobami spolku, s ohledem na maximální bezpečí Vašich údajů.

Právo přístupu k osobním údajům a ochrana práv v souvislosti s osobními údaji

Spolek při shromažďování, zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany Vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů.

Na základě povinností stanovených zákonem o ochraně osobních údajů bychom Vás tímto současně rádi poučili o Vašich právech vyplývajících z tohoto zákona.

Požádáte-li nás o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu informaci o tom, jaké údaje o Vaší osobě spolek zpracovává.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že spolek provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete:
- od nás požadovat vysvětlení,
- požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno pozastavení zpracování nebo likvidace těchto údajů.

Bude-li Vaše žádost shledána oprávněnou, jsme povinni neprodleně odstranit závadný stav.

Kontaktní údaje

V případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji nás můžete kontaktovat elektronickou poštou na adrese hanousek@hanousek.com nebo na níže uvedené poštovní adrese:

Hanousek a spol., z.s.
Kaňkovského 1239/6
182 00 Praha 8 - Kobylisy

 

Hanousek a spol., z.s., Praha 8 - hanousek@hanousek.com - 604 503 604, 284 684 981

správce webu Martin Žaloudek, grafika Roman Novotný